Vadelma ry:n säännöt

1§ Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Visuaalisen taiteen ja elävän musiikin yhdistys Vadelma ja sen kotipaikka on Helsinki.

2§ Toiminnan päämäärät

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää taiteiden ja elävän musiikin harrastusta kotipaikkakunnalla sekä koota taiteiden ja musiikin harrastajia yhteiseen toimintaan.

3§ Toimintamuodot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
-järjestää voittoa tuottamatta visuaalisen taiteen ja elävän musiikin kulttuuritapahtumia
-etsii, kunnostaa ja ylläpitää työ- ja harjoitustiloja jäsentensä käyttöön omakustannushintaan
– pitää yllä maksutonta nettisivustoa
– harjoittaa voittoa tuottamatta julkaisutoimintaa jäsenlehden ja webradion muodossa
– suunnittelee ja järjestä taide- ja musiikkikursseja.
Yhdistys pyrkii saavuttamaan tarkoituksensa myös muita samantapaisia toimintamuotoja käyttäen.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys:
järjestää myyjäisiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja.

4§ Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi hakea kuka vain. Jäsenen hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.
Tukijäseneksi voi liittyä yhdistyksen päämääriä kannattava henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.
Varsinaisen ja tukijäsenen on suoritettava vuosittain yhdistykselle jäsenmaksu, jonka suuruudesta päätetään vuosikokouksessa.
Hallitus on oikeutettu erottamaan jäsenen, mikäli tämä on rikkonut yhdistyksen sääntöjä tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan vuoteen.

Yhdistys voi kutsua kunniajäsenekseen henkilön, joka huomattavalla tavalla on tukenut yhdistyksen toimintaa tai jolle yhdistys haluaa muuten osoittaa kunnioitustaan. Kunniajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kunniajäsen ei maksa jäsenmaksua.

5§ Eettisen toiminnan periaate

Vadelman jäsenen tulee toiminnassaan kunnioittaa elämää ja moniarvoista maailmaa.
Väkivallan itsetarkoituksellinen kuvaaminen, rasismi ja muu syrjintä on kiellettyä.
Vadelman jäsenen tulee kunnioittaa muiden jäsenten toimintaa ja työrauhaa sekä noudattaa tilakohtaisia järjestyssääntöjä.
Järjestyssäännöt vahvistaa hallitus ja niiden tulkintaerimielisyydet ratkaisee erityistilanteissa puheenjohtaja, jos hallitusta ei saada kohtuullisessa ajassa koolle.
Järjestyssääntöjen toistuva ja törkeä rikkominen on yhdistyksen jäsenen erottamisperuste.
Yhdistys pyrkii toiminnassaan noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita.

6§ Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen kokous on joko vuosikokous tai ylimääräinen kokous. Vuosikokous pidetään toukokuun viimeiseen päivään mennessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa hallituksen kutsusta tai kun 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Kokouskutsut toimitetaan kirjeitse tai sähköpostilla jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään seitsemää (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsussa on otettava huomioon yhdistyslain määräykset.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai heidän estyneenä ollessaan joku hallituksen jäsen suorittaa kokouksen avauksen.
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys.
 5. Käsitellään hallituksen kertomus kuluneelta toimikaudelta sekä tilintarkastajan lausunto.
 6. Käsitellään ja vahvistetaan tilinpäätös.
 7. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tili- ja vastuuvelvollisille.
 8. Hyväksytään toimintasuunnitelma, jäsenmaksut ja talousarvio alkanutta vuotta varten.
 9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet.
 10. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan.
 11. Käsitellään muut mahdolliset kokouskutsussa mainitut asiat.

7§ Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi valittu puheenjohtaja sekä kolmesta kuuteen (3-6) varsinaista jäsentä, jotka vuosikokous myös valitsee vuodeksi. Vuosikokouksessa valitaan myös hallitukseen yhdestä kolmeen (1-3) yleistä varajäsentä.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus nimittää ja erottaa yhdistyksen sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, ja nämä voidaan valita hallituksen keskuudesta tai sen ulkopuolelta. Sihteerin ja rahastonhoitajan tulee olla yhdistyksen jäseniä.
Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme muuta jäsentä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
Hallituksen kokouksia johtaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

8§ Nimenkirjoitus

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin, tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.
Hallitus voi lisäksi antaa yhdistyksen sihteerille ja rahastonhoitajalle oikeuden yksin kirjoittaa yhdistyksen nimi.

9§ Hallinnon ja tilien tarkastus

Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.

10§ Toiminta- ja tilikausi

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on jätettävä tilit kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta tilintarkastajille, joiden on ne lausuntoineen palautettava hallitukselle vuosikokoukselle esitettäviksi vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näitä sääntöjä voidaan muuttaa ja tehdä niihin lisäyksiä joko yhdistyksen vuosikokouksen tai ylimäräisen kokouksen päätöksellä, jota kannattaa vähintän kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä vuosikokouksessa ja purkamispäätös on vahvistettava samana vuonna pidettävässä ylimääräisessä kokouksessa. Kummassakin kokouksessa tulee purkamispäätöstä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi kaikki sen omaisuus on käytettävä yhdistyksen alkuperäisen tarkoituksen mukaisesti.