Rekisteriseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetus (GDPR)  mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Visuaalisen taiteen ja elävän musiikin yhdistys Vadelma ry
Y-tunnus 2034155-8

Vadelma ry:n jäsenrekisterin tietosuojaseloste 5/2018
1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö
Rekisterinpitäjä: Visuaalisen taiteen ja elävän musiikin yhdistys Vadelma ry
Osoite: Eurantie 8-10 F kv 312
Puhelin: 050 3674583
Sähköposti: info(a t)vadelma.org
Rekisterin vastuuhenkilö: Kalle Kuisma

2. Rekisteröidyt
Vadelma ry:n jäsenrekisterissä ovat Vadelma ry:n jäsenet.

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
Vadelma ry:n jäsenrekisterin käyttötarkoituksena on yhdistyksen rekisteröityjen jäsenien henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana ja jäsenyyden ylläpito.
Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot
Vadelma ry:n jäsenrekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenten henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:
– Rekisteröidyn etu- ja sukunimi
– Rekisteröidyn sähköpostiosoite
– Rekisteröidyn postiosoite (jos jäsen on sen ilmoittanut)
– Rekisteröidyn puhelinnumero (jos jäsen on sen ilmoittanut)
– Sähköisen viestinnän tunnistetiedot (Yleensä kaikki verkossa toimivat järjestelmät keräävät
jonkinlaista lokitietoa (joka sisältää mm. IP-osoitteita) sekä käyttävät evästeitä.
– Rekisteröidyn jäsennumero

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyiltä jäseniltä itseltään jäsenyyden alkaessa
– sähköpostitse
– yhteydenottolomakkeen kautta

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Henkilötietojen siirrosta on kyse silloin, kun henkilötietoja siirretään alihankkijoille ja palveluntarjoajille (esim. rekisteri-järjestelmiin).
Henkilötietoja voidaan siirtää ulkopuolisille palveluntarjoajille järjestelmän toteuttamiseksi.
Henkilörekisterin teknisen ylläpidon toteuttava rekisterinpitäjän yhteistyökumppani voi siirtää henkilötietoja soveltuvan yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.
Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:
– Vadelma ry:llä ei ole tällä hetkellä säännönmukaisia palveluntarjoajia.
Henkilötietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin kolmansille osapuolille.

7. Henkilötietojen siirrot Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättymisen jälkeen henkilötietoja säilytetään enintään 10 vuoden ajan jäsenyyden päättymisestä yhdistyksen oikeutetun edun perusteella, ts. mahdollisiin oikeusvaateisiin puolustautumisen takia (KKO 2017:15).
Huomioi myös, että tietojen varmuuskopiointi vaikuttaa poistettujen tietojen lopulliseen poistumiseen tietojärjestelmistä. Tarkista tarvittaessa rekisterijärjestelmän palveluntarjoajalta (esim. sopimuksesta tai käyttöehdoista) kuinka kauan palveluntarjoaja säilyttää poistettuja tietoja varmuuskopioissa.

9. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Henkilötietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus koska tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä
suoramarkkinointitarkoituksiin. Rekisteröity voi antaa yhdistykselle kanavakohtaisia
suoramarkkinointia koskevia suostumuksia ja kieltoja, esimerkiksi kieltää sähköpostitse lähetettävät markkinointiviestit.
Lisäksi rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
– saada tieto henkilötietojensa käsittelystä
– saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot
– vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä
– vaatia henkilötietojensa poistamista
– peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin
henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen
– vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu
– saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle
rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle, yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti sekä
– vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyytensä ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että hänen henkilötietojaan ei ole käsitelty soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12. Yhteydenotot
Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen info(a t)vadelma.org

Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:
Vadelma ry / Kalle Kuisma
Eurantie 8-10 F kv312
00550 Helsinki

13. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen
Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin yhdistyksen toimintatavan tai lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 25.5.2018.