periaatteet

  • Yhteisöllinen ja julkinen elävän kulttuurin toiminta

Vadelma toimii Helsingissä aktiivisena ruohonjuuri- ja underground-kulttuuritoimijana. Vadelma toivoo aktiivisten jäsentensä osallistuvan yhdistyksen erilaisiin yhteisöllisiin hankkeisiin ja projekteihin. Yhteisön sisäinen kommunikaatio ja vuorovaikutus, yhteisen identiteetin rakentaminen sekä avoin ulospäin suuntautuminen ovat Vadelman kollektiivisuuden avaintekijöitä.

Vadelman periaatteet ovat yhteisölliselle ja julkiselle toiminnalle suuntaa antavia lähtökohtia, joiden pohjalta on hyvä rakentaa dynaaminen Vadelma-kollektiivi.

Toiminnan periaatteet ja tausta-ajatuksia

1) Avoimuus, luovuus, väkivallattomuus, tasa-arvo

Yhdistyksen yleiset eettiset periaatteet on kirjattu myös Vadelman sääntöihin. Pohja-ajatuksena on elämän ja luonnon kunnioitus, luovuuden itseisarvo, yhteisön avoimuus, yksilön vapaus ja keskinäinen kunnioitus ja tasa-arvo. Näitä asioita on tärkeää pitää esillä ja niistä on hyvä käydä jatkuvaa keskustelua.

2) läsnäoleva sosiaalisuus, kohtaaminen

Teknologisoituneessa ja automatisoituvassa maailmassa ihmisten välinen sosiaalinen kanssakäyminen on siirtynyt yhä enemmän sosiaalisen median digitaaliseen todellisuuteen, joka vaivihkaa muuttaa ihmisten luontoa ja ajattelua yksipuolisemmaksi. Yhteisöllisyys verkossa on jotain aivan muuta kuin yhdessä toimiminen ja fyysinen (analoginen) kohtaaminen. Vadelma pyrkii toimimaan nimenomaisesti konkreettisen läsnäolon tasolla, vaikka samalla hyödyntääkin kommunikaatiossa verkon kaikkialle ulottuvia lonkeroita.

3) raha, rakenteellinen kapitalismi, commons

Vadelma ry on voittoa tavoittelematon yhdistys. Rahaa tarvitaan kuitenkin jatkuvasti toiminnan pyörittämiseen ja turvaamiseen, joten yhdistys ei pysty toimimaan rakenteellisen kapitalismin ulkopuolella. Toimintansa rahoittamiseksi Vadelma kerää jäsenmaksuja sekä vuokratuloja, myy Hillo-lehtiä sekä paitoja ja muita (jäsen)tuotteita, järjestää maksullisia tapahtumia ja hakee avustuksia.
Vadelma pyrkii kuitenkin määrätietoisesti rakentamaan commons- (eli yhteismaa-) ajatteluun pohjautuvaa toimintakulttuuria, jossa keskeistä on osallistuminen – ja joka on myös vaihtoehtoinen talous- (ja ajattelu-) malli kaiken läpäisevälle rahaan ja vaihtoon pohjautuvalle järjestelmälle. Käytännössä se tarkoittaa yhteisiä työkaluja ja jaettuja resursseja, avoimen lähdekoodin ohjelmistojen suosimista, vapautta ja rohkeutta osallistua yhteisiin pyrkimyksiin. Vadelman jäsenmaksu on 10€ vuodessa eli verrattain matala kynnys.

4) ruohonjuureva yhteisyys, anarkismi

Todellista yhteisöllisyyttä ei voi synnyttää ylhäältä käsin vaan se syntyy ruohonjuuren tasolla, jos on syntyäkseen. Vadelma on pieni osa paikallista (ja globaalia) ruohonjuuriliikehdintää, jonka arvo on jo ymmärretty myös päättävissä tahoissa, esimerkiksi Helsingin Kulttuurikeskuksessa. Elävän kulttuurin kannalta ruohonjuuritoimijoiden rihmastoituminen on tärkeää ja Vadelma pyrkii antamaan oman panoksensa tällaisen ruohonjuurevan yhteisyyden mahdollistamiseen.

5) pienimuotoisuus ja universaalisuus

Koska Vadelman toiminta pohjautuu läsnäoloon ja kohtaamiseen, on luontevaa ettei se tavoittele massoja – vaan kaikki yksittäiset ihmiset ovat yhtä tärkeitä. Pienimuotoisuus ja intiimiys on taiteessa parempi lähtökohta kuin massoille suunnattu spektaakkeli. Herkkä tunnelma tai kathartinen kokemus voi liikuttaa vain yhdenkin ihmisen mielentilaa ja olla samalla myös universaalia.

 

Taiteen, elävän musiikin ja muun itse tehdyn kulttuurin tekemisen mahdollistaminen

Vadelma ry:n ensimmäinen tehtävä on tarjota jäsenilleen mahdollisuuksia visuaalisen, audiovisuaalisen, esitys- ja draama-taiteen sekä elävän musiikin työstämiseen, harjoitteluun ja tallentamiseen, sekä tilaisuuksia ja kanavia em. kulttuurimuotojen esittämiseen ja jakamiseen.

2) Kanavat

2.1) Hillo

Vadelma ry:n jäsenlehti ilmestyy noin kerran vuodessa. Hillon kokoaa jäsenistä koottu avoin toimituskunta, ja lehden edistymisestä vastaa vuoden alussa (yleensä vuosikokouksessa) tehtävään valittu päätoimittaja. Lehdessä julkaistaan jäsenten runoja, sarjakuvia, valokuvia, reportaaseja, kolumneja, arvoita, piirroksia jne. Hillo tehdään yhteistyössä Sarjakuvakeskuksen kanssa.

2.2) Korppiradio

Vadelma on sisältöjä tuottavana yhteisönä aktiivisesti mukana Korppiradiossa. Vadelma tuottaa mm. musiikkiohjelmia, radiotaidetta, keskusteluja, dokumentteja ja kuunnelmia. Bunkkeritilassa on Korppiradion lähetysstudio, joka on kaikkien jäsenten käytettävissä. Laitteiston käyttöön saa opastusta ja radiotoimintaan liittyviä työpajoja voidaan järjestää tarpeen ja mielenkiinnon mukaan. Korppiradio on kuultavissa netissä osoitteessa www.korppiradio.net.

2.3) Tapahtumat

Vadelmalaiset voivat osallistua yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin omilla esityksillään, taiteellaan ja ideoillaan. Päätapahtumiin kuten Vadelma Festiin ohjelman valikoi tuotantoryhmä, johon yleensä on myös mahdollista liittyä mukaan. Oma-aloitteinen musiikki- ja taidetapahtumien järjestäminen esimerkiksi Bunkkerissa on toivottavaa.

2.4) M2HZ

Avoin kaupunkitelevisio M2HZ on netissä vuodesta 2008 toiminut epäkaupallinen yhteisötelevisio, jonka kautta Vadelma on julkaissut tv-tuotantojaan – pääasiassa dokumentaatioita tapahtumistaan. Kanava on edelleen kaikkien vadelmalaistenkin käytettävissä “public access” periaatteella. www.m2hz.net

2.5) Nettisivusto

Vadelma pitää yllä yhteisöllisiä nettisivustoja Kapsi ry:n palvelimella. Vadelma.org -sivuston lisäksi yhdistys vastaa alppipuistonkesa.info sekä korppiradio.net -sivustoista.

3) Toimintaa

Vadelman toiminnan perusluonne on jäsenlähtöinen, omaehtoinen ja yhteisöllinen. Mitään ei tapahdu elleivät jäsenet itse ole aktiivisia. Yhdistystoiminnan jatkuvuudesta vastaa hallitus, joka myös suunnittelee ja koordinoi toimintaa.

3.1) Tapahtumat ja hallinto

Hallitus on tapahtumien osalta käynnistävä taho ja jäsenet voivat tapahtumien tai näyttelyjen suhteen esittää ehdotuksia hallitukselle. Isompien tapahtumien osalta muodostetaan tuotantoryöryhmiä, jotka työskentelevät vuorovaikutuksessa hallituksen kanssa. Taiteelliset ratkaisut ja muut luovat ideoinnit jäävät työryhmille. Jäsenen oman taiteen ja/tai musiikin esiintuominen tapahtumien kautta on mahdollista, huomioiden että omien tapahtumien kokonaisuuksissa panostetaan orgaanisuuteen ja laatuun.

3.2) Lehden toimitus

Hillon toimitus työskentelee itsenäisesti toimeen valitun päätoimittajan johdolla. Lehteen toivotaan kirjoituksia, valokuvia, piirroksia, runoja, kolumneja, kollaaseja, sarjakuvia jne kaikilta jäseniltä.

3.3) Radiotoiminta

Korppiradion bunkkeristudio on vadelmalaisten käytettävissä; suorat lähetykset ja nauhoitukset ovat yksinkertaisia toteuttaa. Vadelman kaksi olemassaolevaa ohjelmaformaattia ovat Vadelmapensas, joka keskittyy yhdistyksen audioarkistojen raottamiseen sekä Vadelma Talk, jossa keskustellaan vapaamuotoisesti meitä lähellä olevista aiheista. Radiotoiminnan laajentaminen uusiin ohjelmaformaatteihin on mahdollista ja toivottavaa – mielikuvitus on ainoa raja.

3.4) Ääni- ja videopajat

Radio- ja videotyötä voidaan tehdä kollektiivisesti työpajamuotoisesti. Yhdessä oppiminen hyvä on lähtökohta työpajalle. Kaikki osallistujat tuovat oman osaamisensa pajaan, se joka osaa eniten näyttää muille miten hommat toimii, esimerkiksi.

Pajoissa on tavoitteista ja pajaprojektin luonteesta riippuen erilaisia rooleja ja jokaisen voi olla hyvä kokeilla useampaa, oma rooli loksahtaa yleensä asemiinsa kun työryhmän dynamiikka alkaa toimia.

3.5) Musiikki-, media- ja taidetuotanto

Oli kyseessä muusikko, taiteilija, bändi, kirjoittaja, mediaseppä tai käsityöläinen; kun tekijä ottaa tekemisensä tosissaan, hän tavallisesti haluaa tehdä laadukkaan tuotannon. Siksi Vadelma yhdistyksenä haluaa tuottaa laatua. Yhdistyksen yhteisötuotanto käsittää Hillon eri ilmentymät (lehti, verkkolehti, dvd), radio-ohjelmatuotannon, tapahtumat ja m2hz/tv-tuotannon.
Vadelman jäsenet voivat tuottaa Vadelmassa myös omia juttujaan, kunhan antaa tuotoksestaan/tuotoksellaan jotain yhteisölle (esim. biisi radioon, valokuva hilloon tai animaatio m2hz:lle).
Vadelman tavoitteena on hyvä tuotantovalmius ja yhteiset avoimet työkalut koko ajan käytettävissä.

3.6) Kerhotoiminta

Lukupiiri, leffakerho, kirjoituspiiri, peli-illat, improsessiot, jamit, näytelmäkerho, ompelukerho, radiokerho, valokuvakerho, vj-kerho… Kerhotoiminnan tarkoitus on avoin sosiaalinen luova toiminta ilman minkäänlaista painetta.

4) Verkosto

4.1) Vadelman jäsenverkosto

Vadelman jäsenet voivat kehitellä yhteisiä projekteja jäsenverkostoa hyödyntäen esimerkiksi erinäisten musiikki-, taide-, radio- jne projektien puitteissa.

4.2) Osuuskunta Armas kollektiivi

Armas kollektiivi on prekaarien kulttuuriduunareiden osuuskunta, jonka jäseneksi voi liittyä kaikki kulttuurialan työläiset. Jäsenyys mahdollistaa laskuttamisen ja kirjanpitopalvelut, yhteisten resurssien hyödyntämisen ja synergian muiden jäsenten kanssa. Osuuskunnan osuusmaksu on 150 euroa, jonka saa takaisin osuuskunnasta erotessa.

 

 

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.